Tiệc văn nghệ với nghệ sĩ Chí Tâm và máy nước Hoàng Nguyên