Ban tổ chức Tết CĐ Arizona vu khống ca sĩ Minh Long & Kim Hồng lấy cắp tiền